Meie Teenused

OMANIKUJÄRELEVALVE

PROJEKTI JUHTIMINE

KREDEXI TEHNILINE
KONSULTEERIMINE

RIIGIHANKED

KINNISVARA OBJEKTI 
ÜLEVAATUS/VASTUVÕTMINE

HOONETE PROJEKTEERIMINE

ÜLDEHITUSE OMANIKUJÄRELEVALVE

Omanikujärelevalve on Tellija esindaja, kes kaitseb Tellija huvid ehituse ning ehituse ettevalmistuse käigus.

TEEDE JA PLATSIDE OMANIKUJÄRELEVALVE

Platside, parklate ja teede omanikujärelevalve teenus.

Seaduse järgi omanikujärelevalvet kaasatakse:
1. kui ehitamiseks on nõutud ehitusluba;
2. kui ehitusteatisega koos tuleb ehitusseadustiku lisas 1 nimetatud juhtudel esitada ehitusprojekt; (https://www.riigiteataja.ee/aktilisa/1301/0202/0006/Lisa_1_31102020.pdf#);
3. kui kasutusloa taotlemisel on nõutud ehitusprojekt;
4. kui kasutusteatisega koos tuleb ehitusseadustiku lisas 2 nimetatud juhtudel esitada ehitusprojekt (https://www.riigiteataja.ee/aktilisa/1301/0202/0006/Lisa_2_31102020.pdf#);
5. ehitise olulisel rekonstrueerimisel.

Omaniikujärelvalve kontrollib projektijärgset ehitamist, vastavalt normidele, standartidele ning kokkuleppedele milles Tellija ja Ehitaja leppisid kokku (Ehituslepingu täitmist).

Kasutatavate materjalide ning lahenduste kontroll, tööohutuse kontroll, mahtude kontroll ning kvaliteedi kontroll on omanikujärelevalve ülesanneteks.

Projekti osade omavaheline vasturääkivuste lahendamine ning ehituse käigus probleemide lahendamine kompleksis ning terviklikult, Ehitusloa väljastamisest kuni garantiperioodi lõppu.

Omanikujärelevalve tegemise kord https://www.riigiteataja.ee/akt/103072015027

Ehitusseadustik https://www.riigiteataja.ee/akt/130102020006?leiaKehtiv

PROJEKTI JUHTIMINE

Pakkume projektijuhitimis teenust alates projekteerimisest.

Koostame ehitustööde eelarve ja pakkume Tellijale prognoositav rahavajaduse graafik. Ehitus protsess on jagatud osadeks ning ajajoonel on teada prognoositavad kulud sellega Tellijal on võimalus planeerida oma finantsid ning reaalselt hinnata oma võimalused.

Ehitamise käigus planeerime ja organiseerime tööd pideva ja kiire liikumist vältimas võimalikud ja ebavõimalikud vead, kontrollides projektijärgset ehitust, tehnoloogilised nõuded ning vastavust normidele.

Koostame ja valmistame ette teostusdokumentatsioon kasutusloa saamiseks.

Konsulteerimine, on Tellija poolne esindamine tehnilistes küsimustes, lahendades projektilahendused projekteerimise staadiumis, eelarve koostamine, hinnapakkumiste korjamine ning pakkujate kvalifitseerimine ja lepingu sõlmimine ehitustööde teostamiseks. Ehitustööde läbiviimine ning garantiajal kontroll.

Eraldi pakkume arendus projektide projektijuhtimis teenust.

KREDEXI TEHNILINE KONSULTEERIMINE

Koostöös Toetuse saajaga Määrusele vastavate ehitushangete ettevalmistus ja hangete läbiviimine ning seonduv Toetuse saaja nõustamine. Sealhulgas ettevalmistus ehitusettevõtjatelt pakkumuste küsimiseks, hindamaks, milliseid töid on täpsemalt vajalik ehitustöödeks tellida ja vajalike dokumentide hankimine ning koostamine, hinnakalkulatsioonid, ehituseelarve koostamine, pakkumuste küsimine, saadud pakkumiste täpsustamine, võrdlemine ning analüüs, Toetuse saajale otsuste tegemiseks hinnangute ja arvamuse esitamine ja seonduv Toetuse saaja konsulteerimine.

RIIGIHANKED

Hankijale

  • Nõustamine erinevates hankemenetluse etappides
  • Hankemenetluse läbiviimine vastavalt riigihangete seadusele ja hankija vajadustele
  • Riigihangete registris hankemenetluse läbiviimine ja vajalike aruannete ja aruannete lisade esitamine
  • Vaidlustusega seotud dokumentide koostamine (Eelarve koostamine, lepingu koostamine)

Pakkujale

  • Nõustamine
  • Pakkumuse osaline või terviklik koostamine
  • Hankija poolt koostatud hankedokumentide ja otsuste vastavuse hindamine riigihangete seadusest lähtudes
  • Vaidlustusega seotud dokumentide koostamine ja esindamine vaidlustuskomisjonis
 

KINNISVARA OBJEKTI ÜLEVAATUS/VASTUVÕTMINE

Võttes vastu kinnisvara obejktid arendajast või ehitajast on tarvis kontrollida ja läbivaadata objekti professionaalse sõltumatu ning emotsiooni vaba vaadega mida meie omandame.

HOONETE PROJEKTEERIMINE

Teostame hoonete projekteerimistöö, mis eduvõti säästliku ning kvaliteedseks ehitamiseks.
Tänu Meie koostööpartnerite kogemusele, saame arvutada ning lahendada erinevaid tehnosüsteemi ning konstruktsiooni, mis on Tellija soodsaim ehitada.

Arhitektuurne projekteerimine ( AR osa )
Konstruktsioonide projekteerimine ( EK osa )
Tehnosüsteemide projekteerimine

Ehitise audiit
Ehitusprojekti ekspertiis
Sisearhitektuur
Kasutusloa taotlus
Kasutusluoa saamine erineva ehitistele ning rajatistele

Võta meiega ühendust


Juhatuse liige: Ilja Kornilov
envelopeuserphone-handsetcrossmenuchevron-down