Omanikujärelevalve

Omanikujärelevalve on Tellija esindaja , kes kaitseb Tellija huvid ehituse ning ehituse ettevalmistuse käigus.

Seaduse järgi omanikujärelevalvet kaasatakse :

1. kui ehitamiseks on nõutud ehitusluba;
2. kui ehitusteatisega koos tuleb ehitusseadustiku lisas 1 nimetatud juhtudel esitada ehitusprojekt; (https://www.riigiteataja.ee/aktilisa/1301/0202/0006/Lisa_1_31102020.pdf#)
3. kui kasutusloa taotlemisel on nõutud ehitusprojekt;
4. kui kasutusteatisega koos tuleb ehitusseadustiku lisas 2 nimetatud juhtudel esitada ehitusprojekt (https://www.riigiteataja.ee/aktilisa/1301/0202/0006/Lisa_2_31102020.pdf#);
5. ehitise olulisel rekonstrueerimisel.

Omaniikujärelvalve kontrollib projektijärgset ehitamist, vastavalt normidele, standartidele ning kokkuleppedele milles Tellija ja Ehitaja leppisid kokku (Ehituslepingu täitmist).

Kasutatavate materjalide ning lahenduste kontroll, tööohutuse kontroll, mahtude kontroll ning kvaliteedi kontroll on omanikujärelevalve ülesanneteks.

Projekti osade omavaheline vasturääkivuste lahendamine ning ehituse käigus probleemide lahendamine kompleksis ning terviklikult, Ehitusloa väljastamisest kuni garantiperioodi lõppu.

Omanikujärelevalve tegemise kord https://www.riigiteataja.ee/akt/103072015027

Ehitusseadustik https://www.riigiteataja.ee/akt/130102020006?leiaKehtiv